menpowerayu

all kind of sex problems

‘ਵਾਲਾ ਦੇ ਰੋਗ’

ਸਫ਼ੇਦ ਵਾਲ

  ਗੰਜਾਪਨ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਫੇਦ  ਹੋਣਾ :- 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਝੜ ਚੁਕੇ ਵਾਲਾ,ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਰਬਲ ਇਲਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਝੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਝਾੜ ਚੁਕੇ ਵਾਲ ਦੀ ਥਾ ਨਵੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਵੇਗੀ | 45 ਸਾਲ ਤੋ ਘਟ ਦੀ ਉਮ ਵਿਚ… Read More

ਗੰਜਾਪਨ

ਗੰਜਾਪਨ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਫੇਦ  ਹੋਣਾ :- 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਝੜ ਚੁਕੇ ਵਾਲਾ,ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਰਬਲ ਇਲਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਝੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਝਾੜ ਚੁਕੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾ ਨਵੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਵੇਗੀ | 45 ਸਾਲ ਤੋ ਘਟਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਫੇਦ ਹੋ ਚੁਕੇ… Read More